மனைவி வாழ்க!

என் மனைவி லிடியாவிற்கு,

பிறந்தநாள் வாழ்த்து!

தன்னினம், வீடு, யாவையும் விட்டு,

தலைவனை* நம்பிய ஒருத்தி,

என்னிடம் வந்து, உள்ளமும் தொட்டு,

இல்லறம் கட்டினாள் திருத்தி.

பன்மொழி பேசி, பரிவுடன் நோக்கி,

பணியால் பிணியை நிறுத்தி,

நன்னறம் செய்த என் மனையாளும்,

நன்றாய் வாழ்க, விருத்தி!

-கெர்சோம் செல்லையா.

*தலைவன் = இயேசு