புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

இத்தனை ஆண்டுகள் எனக்கீந்தீர்;
இறைவா, உமக்கு என் செய்தேன்?
மொத்தமும் உம் அடி வைக்கின்றேன்;
மேய்ப்பனாய் என்னை நடத்திடுமே.
எத்தனை ஆண்டுகள் இனி அறியேன்;
எல்லாம் உம் அருள் என்றறிவேன்.
அத்தனே, உம் புகழ் பாடுவதே,
அடியனுக் கின்பம், கொடுத்திடுமே!
ஆமென்.

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!<br />
இத்தனை ஆண்டுகள் எனெக்கீந்தீர்;<br />
இறைவா, உமக்கு என் செய்தேன்?<br />
மொத்தமும் உம் அடி வைக்கின்றேன்;<br />
மேய்ப்பனாய் என்னை நடத்திடுமே.<br />
எத்தனை ஆண்டுகள் இனி அறியேன்;<br />
எல்லாம் உம் அருள் என்றறிவேன்.<br />
அத்தனே, உம் புகழ் பாடுவதே,<br />
அடியனுக் கின்பம், கொடுத்திடுமே!<br />
ஆமென்.

Leave a Reply