பாழிடம் பார்க்குமுன்!

பாழிடம் பார்க்குமுன்!
வாக்கு; யோவான் 11: 21-22.

வாழ்வு:


வாழ்வின் பொருளே இயேசு;

வழங்குபவரும் இயேசு. 

வீழ்வோர் வேண்டுவார் இயேசு. 

விடுதலையாக்குவார் இயேசு.

தாழ்வில் நினைப்போம் இயேசு. 

தகுதியாக்குவார் இயேசு. 

பாழிடம் பார்க்குமுன், இயேசு

பார்க்க, பார்ப்போம் இயேசு!


ஆமென். 


-கெர்சோம் செல்லையா.