கிறித்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து:

கிறித்து பிறப்பும், புத்தாண்டும்,
உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பத்திற்கும்,
மகிழ்வைத் தர வேண்டுகிறோம்; வாழ்த்துகிறோம்.
– கெர்சோம் செல்லையா & குடும்பம்.

“அழிப்பதற்கென்று உருவெடுத்து,
அவனியில் வந்தவர் பலருண்டு.
வழித்தடம் தவறிய மாந்தர்களை,
வந்து மீட்பவர் யாருண்டு?

பழித்திடக்கூட விரும்பாது,
பாவம் போக்கும் ஒருவருண்டு.
விழித்திடு கண்ணே, விழித்திடுவாய்;
விண்மகன் இயேசுவை நீ கண்டு!”
ஆமென்.

Leave a Reply