அழைக்கும் இயேசு!

அழைக்கும் இயேசு!

செய்தி; யோவான் 11:28-30.  

செய்யுள்:


இறைமகன் வருகிறார் பாருங்கள். 

இயேசு அழைக்கிறார் வாருங்கள். 

குறையினை நீக்குவார் பாருங்கள்.

கொடுக்கும் ஆசிகள் வாருங்கள்.

அறையினில் அழுபவர் வாருங்கள். 

ஆண்டவர் அதிசயம் பாருங்கள். 

நிறைவாழ்வடைவீர் வாருங்கள்; 

நிரம்பும் மகிழ்வும் பாருங்கள்!


-ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.