அருஞ்செயல்!

கேட்டு வந்தவர் கொடுக்கிறார்!

இறை மொழி: யோவான் 21: 12-14.

12. இயேசு அவர்களை நோக்கி: வாருங்கள், போஜனம்பண்ணுங்கள் என்றார். அவரைக் கர்த்தரென்று சீஷர்கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும்: நீர் யார் என்று கேட்கத் துணியவில்லை.

13. அப்பொழுது இயேசு வந்து, அப்பத்தையும் மீனையும் எடுத்து, அவர்களுக்குக் கொடுத்தார்.

14. இயேசு மரித்தோரிலிருந்தெழுந்தபின்பு தம்முடைய சீஷருக்கு அருளின தரிசனங்களில் இது மூன்றாவது தரிசனம்.

இறை வழி:

கேட்டு வந்தவர் கொடுத்திடுவதும்,

கேளார் மீட்பு எடுத்தடைவதும்

ஆட்டுவிக்கும் ஆண்டவர் அருள்;

அருஞ் செயலில் மகிழுவோம்.

மீட்டு நமக்கும் பணி தருவதும்,

மீளார் அறிய நல்வாக்கருள்வதும்,

தீட்டு கழிக்கும் இறையின் செயல்;

தெய்வ மகனை, புகழுவோம்!

ஆமென்.

May be an image of 2 people and text that says 'Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. John 21:12-14 warrencampdesign.com'