விரும்பா நோய்கள் ஒழியட்டும்!

விரும்பா நோய்கள் ஒழியட்டும்!

ஒருநாள் வீட்டில் ஒளித்திருந்தால்,
உள்ளே வராது தொற்றென்று,
கொரோனா ஒழிப்புத் திட்டம் தந்தது,
கோலோச்சும் மைய அரசின்று.
திருநாள் ஞாயிறு கூடும் நமக்கும்,
தேவை இறையின் அருளென்று,
விரும்பா நோய்கள் ஒழிந்துபோக,
வீட்டில் வேண்டுவதே நன்று!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply