விதையின் கவிதை!

விதையின் கவிதை!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 17:22-25.

22  பின்பு அவர் சீஷர்களை நோக்கி: மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களிலொன்றைக் காணவேண்டுமென்று நீங்கள் ஆசைப்படுங்காலம் வரும்; ஆனாலும் அதைக் காணமாட்டீர்கள்.

23  இதோ, இங்கே என்றும், அதோ, அங்கே என்றும், சிலர் உங்களிடத்தில் சொல்லுவார்கள்; நீங்களோ போகாமலும் பின்தொடராமலும் இருங்கள்.

24  மின்னல் வானத்தின் ஒரு திசையில் தோன்றி மறுதிசைவரைக்கும் பிரகாசிக்கிறதுபோல மனுஷகுமாரனும் தம்முடைய நாளிலே தோன்றுவார்.

25  அதற்கு முன்பு அவர் அநேகம் பாடுபட்டு, இந்தச் சந்ததியினால் ஆகாதவனென்று தள்ளப்படவேண்டியதாயிருக்கிறது.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

விண்ணின் ஆட்சி  வேண்டும் நாமும்,

விதையின் பண்பை மறப்பது ஏன்?

தண்ணீர் காணா நிலத்தினுள்ளும்,

தன்னை விதையும் மறைப்பது ஏன்?

மண்ணுள் விதைகள் தாழாவிட்டால்,

மரஞ்செடி, பழங்கள் எங்கு வரும்?

எண்ணும் நாமும் தாழ்மைகொண்டால்,

இறைவனரசு இங்கு வரும்!

ஆமென்.

Leave a Reply