விண்ணப்ப வீடு!

விண்ணப்ப வீடே இறைவீடு!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 19:45-46.

45  பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து, அதிலே விற்கிறவர்களையும் கொள்ளுகிறவர்களையும் புறம்பே துரத்தத்தொடங்கி:

46  என்னுடைய வீடு ஜெபவீடாயிருக்கிறதென்று எழுதியிருக்கிறது, நீங்களோ அதைக் கள்ளர்குகையாக்கினீர்கள் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

விண்ணப்ப வீடே இறைவீடு;

விருப்பம் கூடும் நிறைவோடு.

நன்னப்பர் அருளும் அன்போடு,

நலம்பெற நாளும் மன்றாடு.

பொன்னப்பரென்ற சிலரோடு,

பொய்மை வரவே பலகேடு.

மன்னிப்பு தருகிற மொழியோடு,

மனதைச் சேர்ப்பதே வழிபாடு!

ஆமென்.

Leave a Reply