விடுதலை நாள் வாழ்த்து!

இந்திய விடுதலை நாள் வாழ்த்து!

அரசியல் விடுதலை வந்ததென்று,

அனைவரும் கூடிப் பாடுகிறோம்.

பொருளியல் விடுதலை வருமென்று,

புரண்டுழைத்துத் தேடுகிறோம்.

ஒருவொருக்கொருவர் இணையென்று,

ஊர் எண்ணாததால் வாடுகிறோம்.

திருவருள் தருவதே நலமென்று,

தெய்வீக விடுதலை நாடுகிறோம்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

www.thetruthintamil.com

Leave a Reply