வாய்ப்பூட்டு!

வளர்ச்சியும் வாய்ப்பூட்டும்!

வளர்ச்சி என்ற வாக்கை வைத்து,
வந்தார் ஒருவர் ஆட்சிக்கு.
சுழற்சியாக உலகம் சுற்றிச்
சொன்னார் கதைகள் கட்சிக்கு.
தளர்ச்சியுற்ற நாட்டோருக்கோ,
தந்தார் சில அதிர் வேட்டு.
கிளர்ச்சி என்று எவரும் பேசார்;

கொரோனாகூட  வாய்ப்பூட்டு!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply