வாக்களிக்க வாருங்கள்!

வாருங்கள், வாக்காலே வாழ்வமைப்போம்!

கோடம்பாக்க ஆட்சிகட்கு முடிவு எப்போது?
கேடுகெட்ட தமிழருக்கும் விடிவு எப்போது?
ஆடு மாடு என்றலையும் கூட்டம் இப்போது,
ஓடு போன்று தேயுமுன்னே, காட்டும் தப்பாது!
-கெர்சோம் செல்லையா.

நற்செய்தி மாலை's photo.

Leave a Reply