முறுமுறுப்பு!

யோவான்

நல்வழி: 6:41-42.


முன்பு நின்று பேச மறுப்பார்;

மூக்கு திருப்பி முறு முறுப்பார்.

நன்கு இவரைப் புரிந்திருப்பார்,

நட்பு கொள்ளவும் வெறுப்பார்.

அன்று யூதர் முறு முறுத்தார். 

அழிவு காண இறை மறுத்தார்.

சென்று போன நிகழ்வறிந்தார்,

சிறிதளவும் முறு முறுக்கார்! 

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply