மாட்டு வாசல் திறக்கக் கேட்கும்…

மாட்டு வாசல் திறக்கக் கேட்கும்…
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 13:28-29.
‘ அத்தி மரத்திலிருந்து ஓர் உண்மையைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அதன் கிளைகள் தளிர்த்து இலைகள் தோன்றும்போது கோடைக்காலம் நெருங்கி வந்துவிட்டது என நீங்கள் அறிந்துகொள்கிறீர்கள். அவ்வாறே இவை நிகழ்வதைக் காணும்போது மானிடமகன் கதவை நெருங்கி வந்துவிட்டார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.”

நற்செய்தி மலர்:
மாட்டு வாசல் திறக்க வேண்டி
மாநிலம் எழும்பும் இந்நாளில்,
வீட்டு வாசற் படியில் நிற்கும்,
விண்ணக நடுவரைப் பார்ப்போர் யார்?
தீட்டு வேண்டும் என்று விரும்பித்
திருந்த மறுப்பார் அந்நாளில்,
கேட்டு விட்ட, கிறித்து வாக்கால்
கெடுவார், இதனை ஏற்போர் யார்?
ஆமென்.

Image may contain: 1 person, smiling, text and outdoor
LikeShow More Reactions

Comment

Leave a Reply