மன்னிக்கும் அன்பு!

மன்னிக்கும் அன்பு!


அன்பின் தன்மை பலவகை உண்டு.

அம்மா அப்பா உறவில் உண்டு.

துன்பில் உதவும் நட்பிலுமுண்டு.

தூய்மைக் காதல் தருவதுமுண்டு. 


இன்னும் மேன்மை வேறொன்றுண்டு;

இறையின் பண்பாய்க் காண்பதுண்டு.

மன்னிப்பென்று கொடுப்பதில் உண்டு.

மாபெரும் அன்பு இயேசுவிலுண்டு!


-செல்லையா.

Leave a Reply