பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

பொங்கல் வாழ்த்துகள்!  

ஒருவரை ஒருவர் மதித்து,  

ஒவ்வொருவரையும் பொறுத்து,  
பெருமை, பிளவும்  வெறுத்து, 
பெரியோர் உண்பார் பொங்கல்.  
தெருவினில் குப்பை தவிர்த்து,  
தெரியாத் தொற்றும் தடுத்து,  
அருவருப்பனைத்தும் விடுத்து,  

அன்பாய் உண்போம் பொங்கல்!  
வாழ்த்துகள்!    
-கெர்சோம் செல்லையா,
இறையன்பு இல்லம்,
24, செக்ரெட்டேரியட் காலனி,  
இலட்சுமிபுரம்/இரட்டை ஏரி, 
குளத்தூர், சென்னை-600099.  

Leave a Reply