புத்தாண்டு 2022 வாழ்த்து!

புத்தாண்டு 2022 வாழ்த்து!


ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஒரு நாளாயின்,


ஆண்டவர் புத்தாண்டெந்நாள்?

பாயிரம் பாடி வாழ்த்தி அவரின்,

பதிலைக் கேட்போம் இந்நாள்.

தாயினும் சிறந்த அன்பு பெருகின்,

தரணிக்கந்நாள் நன்னாள்.

வாயிலும் வயிற்றிலும் இல்லார்க்கீவின்,

வரும் நாளனைத்தும் பொன்னாள்!


-கெர்சோம் செல்லையா.

‘இறையன்பு இல்லம்’,

24, செயலக குடியிருப்பு,

சென்னை- 600099.

அலைபேசி: 9444628400

Leave a Reply