நினைவுகூருங்கள்!

நினைவுகூருங்கள்!  
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 24:7  

கிறித்துவில் வாழ்வு: 
முன்பே உரைத்த இறைவாக்கு,  
முழுதும் நிகழ்வது நீ கண்டு,    

இன்றே இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்;  
இனிய வாழ்வு உனக்குண்டு. 
அன்பே நமக்கு வழியென்று,  
ஆண்டவர் சொல்வது நீ கேட்டு,  
நன்றே உன்னைத் திருத்திக்கொள்.  
நன்மை தரவே இப்பாட்டு!  
-ஆமென். 

-கெர்சோம் செல்லையா.  

Leave a Reply