நன்மையே வரட்டும்!

நன்மை வரட்டும்!

இம்மா பெரிய மாநிலம் ஆள,
எம்மா வலிய முதல்வர் வேண்டும்?
சும்மா அவர் இவர் என்றில்லாமல்,
அம்மாவேதான் ஆளவேண்டும்,
என்றார் நமது நாட்டின் மக்கள்;
நன்றாய் எடுத்த முடிவாகட்டும்.
வென்றார் வீழ்ந்தார் என்றில்லாமல்,
ஒன்றாய் உழைப்பீர், நன்மை வரட்டும்!
-கெர்சோம் செல்லையா.
Gershom Chelliah's photo.

Leave a Reply