நட்டவன் ஒருவன்!

நட்டவன் ஒருவன்!


நற்செய்தி : யோவான் 4:36-38.

நல்வாழ்வு:


நட்டவன் ஒருவன் நனைத்தவன் ஒருவன்.

நற்பயன் தருவதோ நம்மிறைவன்.

இட்டவன் ஒருவன் எடுத்தவன் ஒருவன்,

எனினும் தருவான் நல்லிறைவன்.

விட்டவன் ஒருவன், விரும்பின் பெறுவன்,

விடுதலை ஈவதோ நம்மிறைவன்.

கெட்டவன் திருந்தின், கேட்பது பெறுவன்; 

கிறித்து அன்பே நல்லிறைவன்!


ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply