தங்கமகனின் தங்கச் சட்டம்!

தங்கமகனின் தங்கச் சட்டம்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 6:31.

31 மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படிச் செய்ய வேண்டுமென்று விரும்புகிறீர்களோ, அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
எதை எதிர்பார்த்தோம் பிறரிடம்?
அதை அளித்தோமா அவரிடம்?
இதை எண்ணாது இவ்விடம்,
உதை படுகிறதே மானிடம்!
விதை நன்றோவென எண்ணுவாய்;
பதை பதைக்காமலே அறுப்பாய்.
கதை போல் வாழ்வு களிப்பாய்,
சிதை எரித்தாலும் வாழுவாய்!
ஆமென்.

Image may contain: text that says "Golden Rule do unto .thors asyou Would have them do unto you."

Leave a Reply