சுழலும் சாட்டை!

சுழலும் சாட்டை!


நற்செய்தி: யோவான் 2:13-16.  

நல்வழி: 

விற்பனை செய்யும் நற்பொருளென்று,

விடுதலை வாங்க வருவாருண்டு. 

கற்பனை சொன்னால் ஏற்பாரென்று,  

கடவுளை விற்கும் வணிகருமுண்டு.

நற்பணி என்றும் விற்பனையன்று.


நம்பியுழைத்தால் நன்மையுண்டு.

சொற்படி நடவார் செயலாலின்று,


சுழலும் சாட்டை வருகிறதுண்டு!  

ஆமென்.

செல்லையா.

Leave a Reply