சிறு உதவி!

சிறு உதவி!
நற்செய்தி: யோவான் 6:8-9.

நல் வாழ்வு:

மற்றவர் செய்கிற உதவி சிறிதோ?

மமதையில் தாழ்வாய் எண்ணாதீர்.

குற்றமுரைப்போர் கொடுப்பது பெரிதோ?

கொடாமல் எதுவும் உண்ணாதீர்.

பெற்றவர் அளப்பது பத்தில் ஒன்றாம்;

பேதையாய் கணக்கு பண்ணாதீர்.

அற்றவரளிக்கும் ஒன்றும் நூறாம்; 

அவ்வித அன்புக் கண்ணாவீர்!  


ஆமென்.


-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply