சட்டம்!

குழப்பம் என்றால் சட்டமா?

குழம்புவது எமக்கு இட்டமா?

விளக்குவீர் இக்கட்டமே!

வேண்டும் நலத் திட்டமே!

Leave a Reply