கொபூசு

கொபூசு!  

ஏழையும் உண்பர், செல்வரும் உண்பர்,  
எல்லா அரபு  நாட்டினர் உண்பர்.  
வேலை தேடிச் செல்வோர் உண்பர்;  
விரும்பி இந்த உணவை உண்பர்.  
மேலை நாட்டோர் ‘பிரட்டு’  என்பர்.  
மெதுவாய்க் கடிக்க வேண்டுமென்பர்.  
கீழை நாட்டோர் ‘ரொட்டி’ என்பர்;

கொபூசுண்டு நன்கு என்பர்.  


-கெர்சோம் செல்லையா.  

Leave a Reply