குதிரையா? கழுதையா?

குதிரையா? கழுதையா?

பதின்மடங்காகப் பயன் தந்தாலும்,

பணியும் கழுதையை விரும்பாமல்,

அதிவிரைவாகப் பகைவருள் பாயும்,

அரபுக் குதிரையை விரும்புகிறோம்.

எதிரியை நண்பர் என்று ஏற்கும்,

இயேசுவோ அப்படிப் பாராமல்,

குதிரை அல்ல, கழுதை கேட்டார்;

கழுதையில் அமைதி திரும்பிடுவோம்!


-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply