குடியரசு!

குடியரசு நாள் வாழ்த்து!

தனி வாழ்வில் நேர்மையாய் இரார்,
பொதுவாழ்வில் நேர்மையைத் தரார்!
இனி இதனை விதியாக்கிடுவார்,
இந்நாட்டின் நன்மை நோக்கிடுவார்!

-கெர்சோம் செல்லையா

No automatic alt text available.

Leave a Reply