காணும் அதிசயம்! காணப் பற்று!

அதிசயமா?  பற்றா? 
நற்செய்தி யோவான்: 2:11-12.  

நல்வழி

கண்ட அதிசயம், பற்றினைத் தரலாம்.   

காணாப் பற்றும், அதிசயம் தரலாம். 
அண்டுவோரிடம், ஆண்டவர் வரலாம். 
அண்டாதிருப்பினும், அவரே வரலாம். 
கொண்ட வேளையில், நன்மை உறலாம். 
கொடுக்கும்போதும், நன்மை உறலாம்.  
வண்டுபோல் தேடி எதனைப் பெறலாம்?  

வந்துதருகிற அருள் பெறலாம்! 
ஆமென். 
-செல்லையா. 

Leave a Reply