கண்ணில் காணும் ஏழை!

கண்ணில் காணும் ஏழை!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 16:19-21.

19  ஐசுவரியமுள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான்; அவன் இரத்தாம்பரமும் விலையேறப்பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்து, அநுதினமும் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்துகொண்டிருந்தான்.

20  லாசரு என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு தரித்திரனும் இருந்தான்; அவன் பருக்கள் நிறைந்தவனாய், அந்த ஐசுவரியவானுடைய வாசலருகே கிடந்து,

21  அவனுடைய மேஜையிலிருந்து விழுந் துணிக்கைகளாலே தன் பசியை ஆற்ற ஆசையாயிருந்தான்; நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிற்று.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

விண்ணில் ஆளும் இறைதான் இன்று,

வீட்டின் முன்னே கிடக்கின்றார்.

கண்ணில் கண்டும் ஏழையர் என்று,

கனியார் கல்போல் கடக்கின்றார்.

மண்ணில் இறையைத் தேடிக் கொண்டு,

மதியார் மலையிலும் நடக்கின்றார்.

உண்ணும் வீட்டில் கொடாரைக் கண்டு,

ஒளியும் இறையோ அடக்கின்றார்! 

ஆமென்.

Leave a Reply