ஐந்து காசு உண்மை!

ஐந்து காசு உண்மை!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 16:10.

10  கொஞ்சத்திலே உண்மையுள்ளவன் அநேகத்திலும் உண்மையுள்ளவனாயிருக்கிறான், கொஞ்சத்திலே அநீதியுள்ளவன் அநேகத்திலும் அநீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

ஐந்து காசு இருந்தபோது,

அதையே ஏய்த்து எடுத்தவர்,

வந்து கொட்டும் கோடி கண்டு,

வடி கட்டாமல் போவாரா?

சொந்த வீட்டில் உண்மையற்று,

சீர் அழியச் செய்பவர்,

இந்த நாட்டை ஆள்வதற்கு, 

ஏற்ற தலை ஆவாரா?

ஆமென்.

Leave a Reply