எத்தனை எத்தனை யூதாசோ?

எத்தனை எத்தனை யூதாசோ?  
கிறித்துவின் வாக்கு:  லூக்கா 22:47-48.  

47  அவர் அப்படிப் பேசுகையில் ஜனங்கள் கூட்டமாய் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்னே பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் என்பவனும் வந்து, இயேசுவை முத்தஞ்செய்யும்படி அவரிடத்தில் சேர்ந்தான்.

48  இயேசு அவனை நோக்கி: யூதாசே, முத்தத்தினாலேயா மனுஷகுமாரனைக் காட்டிக்கொடுக்கிறாய் என்றார்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  

காட்டிக் கொடுக்க யூதாசன்று,  

கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டான்.  

ஈட்டிக் கையுடன் வந்தவருக்கு,  

இயேசைப் பிடிக்க ஒத்துழைத்தான்.

ஏட்டில் பார்க்கும் நம்முள் இன்று,  

எத்தனை எத்தனை யூதாசோ?  

கேட்டின் வழியில் ஆட்டுவித்து,  

கெடுக்க முயலும் பிசாசோ?  

ஆமென்.  

-கெர்சோம் செல்லையா.  

Leave a Reply