எங்கே இறைவன்?

எங்கே இறைவன்? 

நற்செய்தி: யோவான் 1:18.

நல்வழி: 
எங்கே இறைவன்? எங்கே இறைவன்?  
என்றே வெளியில் தேடுகிறார்.  
இங்கே வந்து உள்ளில் தேடும்;
என்றே சொன்னால் ஓடுகிறார். 
உங்கள் தேடல் நிறைவில் முடியும்;  
உங்களை அவரும் நாடுகிறார்.  
மங்கா அவ்வொளி இயேசுவாகும்

மனிதர் இறையுள் கூடுகிறார்!   
ஆமென்.  
-செல்லையா.    

Leave a Reply