இறை வாழ்க!

இறை வாழ்க!

நற்செய்தி வாக்கு: யோவான்  1:1-3.  

 1. நல்வழி பாட்டு: 
 2. படைப்பினை எவரும் பார்க்கும் முன்பே,
 3. படைத்தவர் இருந்தார்; அவர் வாழ்க! 
 4. விடையறியாரும் வேண்டும் முன்னே,  
 5. விண் வாக்கானார்; அவர் வாழ்க!
 6. கிடைத்திட அரிதாம் மீட்டிடும் அருளே,  
 7. கிறித்துவாய் வந்தார்; அவர் வாழ்க!   
 8. உடைத்திடுவோரும் உயிர் வாழ்வதற்கே,     
 9. உயிரும் ஈந்தார்; அவர் வாழ்க!  
 10. ஆமென்.
 11. -செல்லையா. 

Leave a Reply