இறைப்பணியில் பெண்கள்!

இறைப்பணியில் பெண்கள்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 8:2-3.
2 அவர் பொல்லாத ஆவிகளையும் வியாதிகளையும் நீக்கிக் குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும், ஏழு பிசாசுகள் நீங்கின மகதலேனாள் என்னப்பட்ட மரியாளும்,
3 ஏரோதின் காரியக்காரனான கூசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாளும், சூசன்னாளும், தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியஞ்செய்துகொண்டுவந்த மற்ற அநேகம் ஸ்திரீகளும் அவருடனே இருந்தார்கள்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
எந்த பணியை யாருக்கென்று,
இறைமகன் அறிந்து பணி கொடுத்தார்.
அந்த வகையில் ஆணுக்கிணையாய்
அன்னையர் கன்னியர் பணி எடுத்தார்.
இந்த நாளிலும் இயேசுவின் வழியில்,
இறைப்பணி பெண்கள் செய்கின்றார்.
சொந்த நலனைத் துறந்து ஆற்றும்,
தூயருக்கிரங்குவோர் உய்கின்றார்!
ஆமென்.

Image may contain: 3 people, baby
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *