இயேசுவின் உயிர்ப்பு!

இயேசுவின் உயிர்ப்பு!  

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 24:5-6.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:  


இறந்தவர் கிடக்கிற கூட்டத்திலே,  

எழுந்தவர் என்பவர் ஒருவரில்லை.   

பிறந்தவர் முடிக்கிற தோட்டத்திலே, 


பின்னர் நிகழ்வதும் தெரிவதில்லை. 


சிறந்தவர் இயேசு எழுகையிலே, 


சிதறின பழமை எண்ணங்களே. 


திறந்தவர் அவரைத் தொழுகையிலே, 

 
தெரியுது உயிர்ப்பின் வண்ணங்களே! 


ஆமென்.

Leave a Reply