இன்று தேர்தல் நாள்!

இன்று தேர்தல் நாள்!


விலை பேச வருபவரை,

விரும்புகிற மக்கள் இங்கே.

நிலை மாற உழைக்கின்ற,

நெறியாளர் இன்று எங்கே?

கலையாத உடை உடுத்தும்,

கட்சியினர் உண்டு இங்கே.

தலையான தொண்டுள்ளம்,

தமிழகத்தில் எங்கே எங்கே?


-கெர்சோம் செல்லையா. 

Leave a Reply