இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

மின்னலைப் போன்று மிளிர்ந்து மறையும்,
மேதினி வாழ்வை ருசிக்கும் நாம்,
இன்னொரு ஆண்டை இனிதாய்ப் பெறுதல்,
இறைவன் கொண்ட இரக்கமாம்.
நன்மையை விதைத்து நன்மையை அறுக்கும்,
நல்லோர் உலகை விரும்பும் நாம்,
என் செய்தோமென எண்ணி உழைப்பின்,
இனியும் வாழ்வைப் பெருக்குமாம்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply