ஆசு இரியர் = ஆசிரியர்.

ஆசு இரியும் ஆசிரியர்!கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:52.

52நியாயசாஸ்திரிகளே, உங்களுக்கு ஐயோ, அறிவாகிய திறவுகோலை எடுத்துக் கொண்டீர்கள், நீங்களும் உட்பிரவேசிக்கிறதில்லை, உட்பிரவேசிக்கிறவர்களையும் தடைபண்ணுகிறீர்கள் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

ஆசிரியும் பணிப் பெருமை,
ஆசிரியர் மறந்ததினால்,
காசுரியும் கடையர்தமை,
கல்வி வள்ளல் என்கின்றார்.
வீசு மண இறைவாக்கை,
விரும்புகின்ற எளியவர்தான்,
மாசு ஒன்றும் சேர்க்காமல்,
மாதிரியாய் நிற்கின்றார்.
ஆமென்.

Leave a Reply