அன்பால் அனைத்தும் கட்டுகிறார்!

அன்பால் அனைத்தும் கட்டுகிறார்!
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 14:1-2.
” பாஸ்கா என்னும் புளிப்பற்ற அப்ப விழா நிகழ இன்னும் இரண்டு நாள்கள் இருந்தன. தலைமைக் குருக்களும் மறைநூல் அறிஞரும் இயேசுவை எவ்வாறு சூழ்ச்சியாய்ப் பிடித்துக் கொலை செய்யலாம் என்று வழிதேடிக் கொண்டிருந்தனர்; ஆயினும், ‘ விழாவின்போது வேண்டாம்; ஒரு வேளை மக்களிடையே கலகம் ஏற்படக்கூடும் ‘ என்று நினைத்தனர்.”
நற்செய்தி மலர்:
கொலைகள் செய்யத் தூண்டுபவர்,
கோட்டை மதில்கள் கட்டுகிறார்.
வலைகள் வைத்துத் தோண்டுபவர்,
வாழ்வில் உயர்வை எட்டுகிறார்.
நிலைகள் நீக்க வேண்டுபவர்,
நேர்மைக் கண்ணீர் கொட்டுகிறார்.
அலைகள் அடக்கும் ஆண்டவரோ,
அன்பால் அனைத்தும் கட்டுகிறார்!
ஆமென்.

Image may contain: one or more people

Leave a Reply