இரங்குவோம்!

ஏங்கும் நெஞ்சம் இருக்குமிடத்தில்
இரக்கம் பொழிவோம், என் நண்பா.
வாங்கும் நன்மை வழங்குமிடத்தில்
வறுமை ஒழியும், இது என் பா!
-கெர்சோம் செல்லையா.

வாளா, இல்லை வாழ்வா?

 

நல்வாழ்த்து:
எதிர்ப்பவர் எவராய் இருந்தாலும்
இறைவன் இருக்கக் கவலையில்லை!
மதிப்பவர் சிலராய் இருந்தாலும்
மகிழ்ந்துரைப்போம் அவர் சொல்லை!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:51-52.
“உடனே இயேசுவோடு இருந்தவருள் ஒருவர் தமது கையை நீட்டி வாளை உருவித் தலைமைக் குருவின் பணியாளரைத் தாக்கி அவருடைய காதைத் துண்டித்தார். அப்பொழுது இயேசு அவரிடம், ‘ உனது வாளை அதன் உறையில் திரும்பப் போடு. ஏனெனில், வாளை எடுப்போர் அனைவரும் வாளால் அழிந்து போவர்.”

நல்வாழ்வு:
வாள் எடுத்துக் கொன்றவர்கள்
வாளால்தான் வீழ்ந்தார்கள்.
தோள் கொடுத்து நின்றவர்கள்
துன்பத்திலும் உயர்ந்தார்கள்.

நாள் முழுதும் கேட்பவர்கள்
நம்புகையில் வாழ்வார்கள்.
தாள் பணிந்து வேண்டுகிறேன்;
தமிழர்களே உணருங்கள்!
ஆமென்.

வாளா, இல்லை வாழ்வா? 

நல்வாழ்த்து:
எதிர்ப்பவர் எவராய் இருந்தாலும்
இறைவன் இருக்கக் கவலையில்லை! 
மதிப்பவர் சிலராய் இருந்தாலும் 
மகிழ்ந்துரைப்போம் அவர் சொல்லை!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:51-52.
"உடனே இயேசுவோடு இருந்தவருள் ஒருவர் தமது கையை நீட்டி வாளை உருவித் தலைமைக் குருவின் பணியாளரைத் தாக்கி அவருடைய காதைத் துண்டித்தார். அப்பொழுது இயேசு அவரிடம், ' உனது வாளை அதன் உறையில் திரும்பப் போடு. ஏனெனில், வாளை எடுப்போர் அனைவரும் வாளால் அழிந்து போவர்."

நல்வாழ்வு:
வாள் எடுத்துக் கொன்றவர்கள் 
வாளால்தான் வீழ்ந்தார்கள்.
தோள் கொடுத்து நின்றவர்கள் 
துன்பத்திலும் உயர்ந்தார்கள்.

நாள் முழுதும் கேட்பவர்கள் 
நம்புகையில் வாழ்வார்கள்.
தாள் பணிந்து வேண்டுகிறேன்;
தமிழர்களே உணருங்கள்!
ஆமென்.
LikeLike · 

இன்றைய இராக்

இப்படிக் கொல்ல எவர் சொன்னாலும்,
அப்படிச் சொல்லும் இறை வேண்டாம்.
எப்படி அன்பை எவர் கொடுத்தாலும்,
தப்பாதவருள் இறை உண்டாம்!
-கெர்சோம் செல்லையா.
 We need to pray for all those who are facing religious persecution in Iraq.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.

நெஞ்சே கேள்!

நல்வாழ்த்து:
பித்தம் பிடித்து நான் எழுதவில்லை;
பிழைப்பிற்கென்றும் புகழவில்லை.
நித்தமும் உரைப்பது என் கடமை.
நெஞ்சே, புகழ்வாய் உன் இறையை!நல்வாக்கு:மத்தேயு 26:48-50.
“அவரைக் காட்டிக்கொடுக்க இருந்தவன், ‘ நான் ஒருவரை முத்தமிடுவேன். அவர்தாம் இயேசு; அவரைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள் ‘ என்று அவர்களுக்கு அடையாளம் சொல்லியிருந்தான். அவன் நேராக இயேசுவிடம் சென்று, ‘ ரபி வாழ்க ‘ எனக் கூறிக்கொண்டே அவரை முத்தமிட்டான். இயேசு அவனிடம், ‘ தோழா, எதற்காக வந்தாய்? ‘ என்று கேட்டார். அப்பொழுது அவர்கள் இயேசுவை அணுகி, அவரைப் பற்றிப்பிடித்துக் கைதுசெய்தனர்.”

நல்வாழ்வு:
காட்டிக் கொடுக்கும் கயவனையும்
கனிந்து தோழன் என்றாரே.
கூட்டில் குதிக்கும் குருவியெனக்
கொதிக்கும் எனையும் காண்பாரே.
நாட்டின் நடப்பு பார்க்கையிலே
நல்லவர் வடிவில் யூதாசே.
கேட்டின் மக்கள் கெட்டொழிவார்;
கிறித்து போன்று இரு நெஞ்சே!
ஆமென்.

Photo: நெஞ்சே கேள்!<br />
நல்வாழ்த்து:<br />
பித்தம் பிடித்து நான் எழுதவில்லை;<br />
பிழைப்பிற்கென்றும் புகழவில்லை.<br />
நித்தமும் உரைப்பது என் கடமை.<br />
நெஞ்சே, புகழ்வாய் உன் இறையை!</p>
<p>நல்வாக்கு:மத்தேயு 26:48-50.<br />
"அவரைக் காட்டிக்கொடுக்க இருந்தவன், ' நான் ஒருவரை முத்தமிடுவேன். அவர்தாம் இயேசு; அவரைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள் ' என்று அவர்களுக்கு அடையாளம் சொல்லியிருந்தான். அவன் நேராக இயேசுவிடம் சென்று, ' ரபி வாழ்க ' எனக் கூறிக்கொண்டே அவரை முத்தமிட்டான். இயேசு அவனிடம், ' தோழா, எதற்காக வந்தாய்? ' என்று கேட்டார். அப்பொழுது அவர்கள் இயேசுவை அணுகி, அவரைப் பற்றிப்பிடித்துக் கைதுசெய்தனர்."</p>
<p>நல்வாழ்வு:<br />
காட்டிக் கொடுக்கும் கயவனையும்<br />
கனிந்து தோழன் என்றாரே.<br />
கூட்டில் குதிக்கும் குருவியெனக்<br />
கொதிக்கும் எனையும் காண்பாரே.<br />
நாட்டின் நடப்பு பார்க்கையிலே<br />
நல்லவர் வடிவில் யூதாசே.<br />
கேட்டின் மக்கள் கெட்டோழிவார்;<br />
கிறித்து போன்று இரு நெஞ்சே!<br />
ஆமென்.

நிரப்பும் ஆண்டவரே!

நல்வாழ்த்து:
அதிசய வாக்கால் அருளைப் பொழியும்
அன்பு இறையே வாழ்த்துகிறேன்.
புதியனவற்றால் என்னை நிரப்பும்
புனிதா உம்மைப் போற்றுகிறேன்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:47
இயேசுவைக் காட்டிக் கொடுத்தலும் கைது செய்தலும்:

“இயேசு தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தபோது பன்னிருவருள் ஒருவனாகிய யூதாசு அங்கு வந்தான். அவனோடு குருக்களும் மக்களின் மூப்பர்களும் அனுப்பிய பெருங்கூட்டம் வாள்களோடும் தடிகளோடும் வந்தது.”

நல்வாழ்வு:
காசிற்காக எதையும் செய்யும்
கயவர் இன்றும் வருகின்றார்.
கத்தி, தடியைக் கையில் வைத்து,
கண்ணீர் ஊற்றித் தருகின்றார்.

பேசிச் செல்லும் உறவுகளாக
பேய் பிடித்தோர் இருக்கின்றார்.
பிழையுள் நானும் விழாதிருக்க,
பெரியவர் இயேசு பிரிக்கின்றார்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:

அதிசய வாக்கால் அருளைப் பொழியும் 
அன்பு இறையே வாழ்த்துகிறேன்.
புதியனவற்றால் என்னை நிரப்பும்
புனிதா உம்மைப் போற்றுகிறேன்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:47
இயேசுவைக் காட்டிக் கொடுத்தலும் கைது செய்தலும்:

"இயேசு தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தபோது பன்னிருவருள் ஒருவனாகிய யூதாசு அங்கு வந்தான். அவனோடு குருக்களும் மக்களின் மூப்பர்களும் அனுப்பிய பெருங்கூட்டம் வாள்களோடும் தடிகளோடும் வந்தது."

நல்வாழ்வு:
காசிற்காக எதையும் செய்யும் 
கயவர் இன்றும் வருகின்றார்.
கத்தி, தடியைக் கையில் வைத்து,
கண்ணீர் ஊற்றித் தருகின்றார்.

பேசிச் செல்லும் உறவுகளாக 
பேய் பிடித்தோர் இருக்கின்றார்.
பிழையுள் நானும் விழாதிருக்க,
பெரியவர் இயேசு பிரிக்கின்றார்!
ஆமென்.

மடைதிறந்த வெள்ளம்போல்

நல்வாழ்த்து:
கடன் கொடுக்கும் நெஞ்சம்போல்
கலங்கும் வேளைகளில்,
உடன் இருக்கும் இயேசுவினால்,
உள்ளம் மகிழ்வீரே!
திடன் கொடுக்கும் வாக்கருளித்
தெளிவைத் தருவதனால்,
மடை திறக்கும் வெள்ளம்போல்
மகிழப் புகழ்வீரே!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:45-46.
“பிறகு சீடர்களிடம் வந்து, ‘ இன்னும் உறங்கி ஓய்வெடுக்கிறீர்களா? பாருங்கள், நேரம் நெருங்கி வந்து விட்டது. மானிட மகன் பாவிகளின் கையில் ஒப்புவிக்கப்படுகிறார். எழுந்திருங்கள், போவோம். இதோ! என்னைக் காட்டிக்கொடுப்பவன் நெருங்கி வந்து விட்டான் ‘ என்று கூறினார்.”

நல்வாழ்வு:
முக்காலம் அறிந்தவர் நீர்;
மும்மையு மாயிருந்தீர்.
எக்காலம் அறிந்திருந்தும்
யூதாசைச் சேர்த்திருந்தீர்
இக்காலம் எம் வாழ்வில்
ஏய்ப்பவரைக் காண்கின்றீர்.
அக்கோலம் அறியாத
அடிமையின் கண் திறப்பீர்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:
கடன் கொடுக்கும் நெஞ்சம்போல் 
கலங்கும் வேளைகளில்,
உடன் இருக்கும் இயேசுவினால்,
உள்ளம் மகிழ்வீரே!
திடன் கொடுக்கும் வாக்கருளித் 
தெளிவைத் தருவதனால்,
மடை திறக்கும் வெள்ளம்போல் 
மகிழப் புகழ்வீரே!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:45-46.
"பிறகு சீடர்களிடம் வந்து, ' இன்னும் உறங்கி ஓய்வெடுக்கிறீர்களா? பாருங்கள், நேரம் நெருங்கி வந்து விட்டது. மானிட மகன் பாவிகளின் கையில் ஒப்புவிக்கப்படுகிறார். எழுந்திருங்கள், போவோம். இதோ! என்னைக் காட்டிக்கொடுப்பவன் நெருங்கி வந்து விட்டான் ' என்று கூறினார்."

நல்வாழ்வு:
முக்காலம் அறிந்தவர் நீர்;
மும்மையு மாயிருந்தீர்.
எக்காலம் அறிந்திருந்தும் 
யூதாசைச் சேர்த்திருந்தீர் 
இக்காலம் எம் வாழ்வில் 
ஏய்ப்பவரைக் காண்கின்றீர்.
அக்கோலம் அறியாத 
அடிமையின் கண் திறப்பீர்!
ஆமென்.

மன்றாட மறக்கவேண்டாம்!

நல்வாழ்த்து:
நம்புவோம் இயேசுவை நாம்;
நன்மைகள் பறந்து வரும்.
வம்புகளோ பாய்ந்தோடும்;
வாழ்த்துவோம் அவரை நாம்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:43-44.
“அவர் திரும்பவும் வந்தபோது சீடர்கள் உறங்கிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். அவர்களுடைய கண்கள் தூக்கக் கலக்கமாய் இருந்தன. அவர் அவர்களை விட்டு மீண்டும் சென்று மறுபடியும் அதே வார்த்தைகளைச் சொல்லி மூன்றாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்.”

நல்வாழ்வு:
துன்பம் தமக்கென்றால்,
தூங்காது இருப்பவரே,
அன்பர் அடைந்தாலும்,
அயராது உழைப்பவரே,
இன்முக இயேசன்று
யாரை எதிர்பார்த்தார்?
மன்றாடிக் கேட்பவரை
மறுபடியும் தேடுகிறார்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:
நம்புவோம் இயேசுவை நாம்;
நன்மைகள் பறந்து வரும்.
வம்புகளோ பாய்ந்தோடும்;
வாழ்த்துவோம் அவரை நாம்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:43-44.
"அவர் திரும்பவும் வந்தபோது சீடர்கள் உறங்கிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். அவர்களுடைய கண்கள் தூக்கக் கலக்கமாய் இருந்தன. அவர் அவர்களை விட்டு மீண்டும் சென்று மறுபடியும் அதே வார்த்தைகளைச் சொல்லி மூன்றாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்."

நல்வாழ்வு:
துன்பம் தமக்கென்றால்,
தூங்காது இருப்பவரே,
அன்பர் அடைந்தாலும், 
அயராது உழைப்பவரே,
இன்முக இயேசன்று 
யாரை எதிர்பார்த்தார்?
மன்றாடிக் கேட்பவரை 
மறுபடியும் தேடுகிறார்!
ஆமென்.
LikeLike ·  

மடியும் நெல்லைப் பார்!

நல்வாழ்த்து:
இன்பம் கூட்டும் இறையைப் புகழ்வேன்,
இன்றும் கூடத்தான்.
துன்பம் கழிக்கும் அவர் செயல் புகழ்வேன்;
துயர்கள் மறையத்தான்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:42.
“மீண்டும் சென்று, ‘ என் தந்தையே, நான் குடித்தாலன்றி இத்துன்பக்கிண்ணம் அகல முடியாதென்றால், உமது திருவுளப்படியே ஆகட்டும் ‘ என்று இரண்டாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்.”

நல்வாழ்வு:
குடித்து முடித்தால்தான்
குவளை அகலுமெனில்,
கொஞ்சமும் வையேன் நான்;
குவளைத் துன்பந்தான்.

மடிந்து போனால்தான்
மணிக்கதிர் பிறக்குமெனில்,
மடிவேன் நெல்லாய் நான்;
மாநிலம் மகிழத்தான்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:
இன்பம் கூட்டும் இறையைப் புகழ்வேன்,
இன்றும் கூடத்தான்.
துன்பம் கழிக்கும் அவர் செயல் புகழ்வேன்;
துயர்கள் மறையத்தான்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:42.
"மீண்டும் சென்று, ' என் தந்தையே, நான் குடித்தாலன்றி இத்துன்பக்கிண்ணம் அகல முடியாதென்றால், உமது திருவுளப்படியே ஆகட்டும் ' என்று இரண்டாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்."

நல்வாழ்வு:
குடித்து முடித்தால்தான் 
குவளை அகலுமெனில்,
கொஞ்சமும் வையேன் நான்;
குவளைத் துன்பந்தான்.

மடிந்து போனால்தான் 
மணிக்கதிர் பிறக்குமெனில்,
மடிவேன் நெல்லாய் நான்;
மாநிலம் மகிழத்தான்!
ஆமென்.

தூய ஆவியரே!

  1. நல்வாழ்த்து:
  2. போற்றிடுவோம் நல்லிறையை,
   புவிதனில் நாம் இருக்கையிலே.
   நேற்றிருந்தோர் இன்றில்லை;
   நினைப்போம் நாம் நம் நிலையை!

   நல்வாக்கு:
   மத்தேயு 26: 40-41.
   “அதன் பின்பு அவர் சீடர்களிடம் வந்து அவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு பேதுருவிடம், ‘ ஒரு மணி நேரம்கூட என்னோடு விழித்திருக்க உங்களுக்கு வலுவில்லையா? உங்கள் மனம் ஆர்வமுடையதுதான்; ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனவே சோதனைக்கு உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் ‘ என்றார்.”

   நல்வாழ்வு:
   தூய ஆவியரே,
   தெய்வத் திருவுருவே,
   துவளும் உடல் பாரும்;
   துணிவை நீர் தாரும்.

   மாய உலகினிலே,
   மயங்கி விழுகையிலே,
   மடையன் எனை மீட்க,
   மன்னா, நீர் வாரும்!
   ஆமென்.

   Photo: நல்வாழ்த்து:
போற்றிடுவோம் நல்லிறையை,
புவிதனில் நாம் இருக்கையிலே.
நேற்றிருந்தோர் இன்றில்லை;
நினைப்போம் நாம் நம் நிலையை!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26: 40-41.
"அதன் பின்பு அவர் சீடர்களிடம் வந்து அவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு பேதுருவிடம், ' ஒரு மணி நேரம்கூட என்னோடு விழித்திருக்க உங்களுக்கு வலுவில்லையா? உங்கள் மனம் ஆர்வமுடையதுதான்; ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனவே சோதனைக்கு உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் ' என்றார்."

நல்வாழ்வு:
தூய ஆவியரே,
தெய்வத் திருவுருவே,
துவளும் உடல் பாரும்;
துணிவை நீர் தாரும்.

மாய உலகினிலே,
மயங்கி விழுகையிலே,
மடையன் எனை மீட்க,
மன்னா, நீர் வாரும்!
ஆமென்.
 1.  

துன்பக் குவளை ஏந்துகிறேன்.

நல்வாழ்த்து:
படையும் நம்பேன், எடையும் நம்பேன்.
படைத்தவர் உமையே நம்பிடுவேன்.
கிடைக்கும் இந்த புதிய நாளில்
கிறித்து புகழைப் பாடிடுவேன்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:38-39.
“அவர், ‘ எனது உள்ளம் சாவு வருமளவுக்கு ஆழ்துயரம் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் என்னோடு இங்கேயே தங்கி விழித்திருங்கள் ‘ என்று அவர்களிடம் கூறினார். பிறகு அவர் சற்று அப்பால் சென்று முகங்குப்புற விழுந்து, ‘ என் தந்தையே, முடிந்தால் இத்துன்பக் கிண்ணம் என்னை விட்டு அகலட்டும். ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ல, உம் விருப்பப் படியே நிகழட்டும் ‘ என்று கூறி இறைவனிடம் வேண்டினார்.

நல்வாழ்வு:
துன்பக் கடலில் நீந்துகிறேன்;
துயரக் குவளையும் ஏந்துகிறேன்.
இன்பம் மட்டும் போதுமென்று,
இதனை விடவும் விரும்புகிறேன்.

அன்றைய நாளின் உம் வேண்டல்,
அருள் பொழியத் தெளிவுற்றேன்.
ஒன்றுமில்லை என் வலியே;
உணர்ந்து நானும் குடித்திடுவேன்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:
படையும் நம்பேன், எடையும் நம்பேன்.
படைத்தவர் உமையே நம்பிடுவேன்.
கிடைக்கும் இந்த புதிய நாளில் 
கிறித்து புகழைப் பாடிடுவேன்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:38-39.
"அவர், ' எனது உள்ளம் சாவு வருமளவுக்கு ஆழ்துயரம் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் என்னோடு இங்கேயே தங்கி விழித்திருங்கள் ' என்று அவர்களிடம் கூறினார். பிறகு அவர் சற்று அப்பால் சென்று முகங்குப்புற விழுந்து, ' என் தந்தையே, முடிந்தால் இத்துன்பக் கிண்ணம் என்னை விட்டு அகலட்டும். ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ல, உம் விருப்பப் படியே நிகழட்டும் ' என்று கூறி இறைவனிடம் வேண்டினார்.

நல்வாழ்வு:
துன்பக் கடலில் நீந்துகிறேன்;
துயரக் குவளையும் ஏந்துகிறேன்.
இன்பம் மட்டும் போதுமென்று,
இதனை விடவும் விரும்புகிறேன்.

அன்றைய நாளின் உம் வேண்டல்,
அருள் பொழியத் தெளிவுற்றேன்.
ஒன்றுமில்லை என் வலியே;
உணர்ந்து நானும் குடித்திடுவேன்!
ஆமென்.