அத்திருச்சட்டம் கொடுத்த நாளில்,

ஆண்டவர் செய்த உடன்படிக்கை,

பத்திரமாக இசரயெல் காக்க,

பாலைப் பயணம் தொடர்கிறது.

இத்திருச்சட்டம் பெற்ற மக்கள்,

இதன்படி ஒழுகி நடப்பதற்கு,

ஒத்துழைக்கும் தலைவரும் தந்தார்;

ஒழுக்கமும் வளர்ந்து படர்கிறது!

(விடுதலைப் பயணம் 18-24)

May be an image of text that says 'What are the Mosaic Laws? 248 Positive ("You shall... 365 Negative ("You shall not...") 613'