பிறக்கச் செய்பவர் இறைவனாதலால்,

பிறப்போர் எவரும் இறை மக்கள்.

உறவுக் கூட்டில் முன் பின் உண்டு.

ஒவ்வொரு இனமும் அவர் மக்கள்.

இறை வாழ்வென்னும் மீட்பு சொல்லும்,

ஏற்பாட்டில் யார் முதல் மக்கள்?

அறத்தின் திட்டம், ஆண்டவர் சட்டம்,

அடைந்த இசரயெல் மக்கள்!

(விடுதலைப் பயணம் 19 & 20).

May be an image of text