ஆண்டுகள் இருபத்து நான்கு கடந்தும்,

ஆண்டவர் சொன்னது வரவில்லை.

வேண்டிக் கேட்ட பிள்ளைப் பேறும்,

விரும்பும் ஆபிராம் பெறவில்லை.

தாண்டிய நாடுகள் பின்பு கிடந்தும்,

தருகின்ற இறையும் தரவில்லை.

ஏன்டா இப்படி, என்றே சொன்னோம்!

இப் பொறுமையிழத்தல் அறமில்லை!

(தொடக்கநூல் 17)

May be a doodle of 1 person and text that says 'Genesis 17'