விடுதலை நாள் வாழ்த்து!

பதவி நாளில் எதையும் அள்ளும்

பண்பு கொண்ட பாரதம்,

உதவி நாடும் ஏழை எள்ளும்;

உண்மை தேடு, பார் அதம்.

இதனை இன்று எடாது தள்ளும்,

இந்தியர்கள் வாழ் விதம்,

மடமை என்று தான் கொள்ளும்.

மாபேரன்பு, வாழ் இதம்!

-செல்லையா.

அதம்= தாழ்வு

இதம் = இனிமை