வேளை வந்தது

வெறுமனே திரும்பா வாக்கைக் கேட்போம்;
விண்ணின் வழியை  விரும்பி ஏற்போம்!

நல்வாழ்த்து:

மறை பொருள் வெளிப்படும் காலத்திலே,
மைந்தனின் வாக்கு பலிக்கையிலே,
குறையுள்ள என்னைப் பார்ப்பவரே,
கொடுத்தேன் நெஞ்சை ஏற்பீரே!

நல்வாக்கு:மத்தேயு 26:17-18
பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தல்:
“புளிப்பற்ற அப்ப விழாவின் முதல் நாளில் சீடர்கள் இயேசுவை அணுகி வந்து, ‘ நீர் பாஸ்கா விருந்துண்ண நாங்கள் எங்கே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர்? ‘ என்று கேட்டார்கள். இயேசு அவர்களிடம், ‘ நீங்கள் புறப்பட்டு நகருக்குள் சென்று இன்னாரிடம் போய், ‘ எனது நேரம் நெருங்கி வந்து விட்டது; என் சீடர்களோடு உம் வீட்டில் பாஸ்கா கொண்டாடப் போகிறேன் ‘ எனப் போதகர் கூறுகிறார் எனச் சொல்லுங்கள் ‘ என்றார்.இயேசு தங்களுக்குப் பணித்த படியே சீடர்கள் செயல்பட்டுப் பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள்.”
நல்வாழ்வு:
ஒவ்வொன்றிற்கும் நேரம் குறித்து,
உமது விருப்பை நிறைவேற்றும்.
எவ்வகை இன்னல் எதிர்வந்தாலும்
இயேசு வழியில் முறியடியும்.
செவ்வை வழியை விடாதிருக்கச்
சிறிய என் கை பிடித்தருளும்.
அவ்வித வாழ்வே எனக்குப் போதும்,
அதுதான் எனக்குப் பேரின்பம்!
ஆமென்.

Leave a Reply