விடுதலை நாள் வாழ்த்துகள்!

விடுதலை நாள் வாழ்த்துகள்!

விடுதலை என்று முழங்கிடுவோம்;
வேண்டாம், குடியை விட்டிடுவோம்.
கெடுதலைக் கொணரும் வெறியத்தைக்
கீழே ஊற்றிக் கொட்டிடுவோம்.

எடுத்துரைக்கும் இவனுந்தான்,
என்றோ ஒருநாள் விட்டதினால்,
கொடுத்து உயர வளர்ந்திட்டான்;
குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்திட்டான்.
விடுதலை என்று முழங்கிடுவோம்;
வேண்டாம் குடியை விட்டிடுவோம்!

அடுத்து நிற்கும் குழந்தைகளின்
அழகிய முகத்தைக் கண்பாரும்.
படுத்து புரள்வதை விட்டுவிட்டு,
பாரதம் எழும்ப நீர் வாரும்!
விடுதலை என்று முழங்கிடுவோம்;
வேண்டாம் குடியை விட்டிடுவோம்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

நற்செய்தி மாலை's photo.

Leave a Reply