மறுத்தலும், பொறுத்தலும்!

மறுத்தலும் பொறுத்தலும்!

இறை மொழி: யோவான் 18:24-27.

24. பின்பு அன்னா என்பவன் பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பாவினிடத்திற்கு அவரைக் கட்டுண்டவராக அனுப்பினான்.

25. சீமோன்பேதுரு நின்று குளிர்காய்ந்துகொண்டிருந்தான். அப்பொழுது சிலர் அவனை நோக்கி: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள். அவன்: நான் அல்ல என்று மறுதலித்தான்.

26. பிரதான ஆசாரியனுடைய வேலைக்காரரில் பேதுரு காதறவெட்டினவனுக்கு இனத்தானாகிய ஒருவன் அவனை நோக்கி: நான் உன்னை அவனுடனேகூடத் தோட்டத்திலே காணவில்லையா என்றான்.

27. அப்பொழுது பேதுரு மறுபடியும் மறுதலித்தான்; உடனே சேவல் கூவிற்று.

இறை வழி:

முன்னாள் இயேசு சொன்னபடியே

மும்முறை பேதுரு மறுத்தார்.

அந்நாள் அதனை அறிந்த இயேசு,

அன்பில் அவரைப் பொறுத்தார்.

இன்னாள் இதுபோல் ஒருவரிருந்தால்,

யார்தான் அவரைச் சேர்ப்பார்?

பொன்னாய் மாறும் நிலை எந்நாளோ?

பொறுப்பீர், இறை ஏற்பார்!

ஆமென்.

May be an image of bird