பொறுத்தல்!

பொறுத்தல்!
நற்செய்தி: யோவான் 8:11.

நல்வழி:


பொறுத்துக் கொள்ளல் இறையின் அன்பு; 

பொல்லார் நமையும் பொறுக்கிறார்.

வெறுத்துத் தள்ளல் குறையின் பண்பு. 

வெளிச்சம் இல்லார் வெறுக்கிறார்.

அறுத்துச் செல்லும் அழிவு தடுப்பார்,


அன்புப் பொறுத்தல் பெருக்கிறார். 

மறுத்துத் திரிவின், மாண்பு கெடுப்பார்;


மத வெறியாலே சிறுக்கிறார்.   


ஆமென்.  

-கெர்சோம் செல்லையா.