பிறந்த நாள் வாழ்த்து அக்கா!

பிறந்த நாள் வாழ்த்து, அக்கா!

அக்கா என்கிற அம்மா,

அமைவதில்லை சும்மா.

இக்காலம் நான் கண்டு,

எழுத ஒருவர் உண்டு.

திக்கறு நாளில் நன்மை,

தெரிந்துதவிய தன்மை.

எக்குலம் என்று சொல்லும்;

இறை வழியில் வெல்லும்!

-கெர்சோம் செல்லையா.