பட்டணம் பார்த்து படைத்தவரைப் பார்!

பட்டண வாழ்வை விரும்பும் நண்பா, தேங்காய்ப்
பட்டண அழகில் மகிழ வருவாய்.
கட்டணம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம், இங்கே
காணும் படைப்பில் கடவுளைக் காண்பாய்!
-கெர்சோம் செல்லையா.
தேங்காய்பட்டணம் கடற்கரை
Photo: தேங்காய்பட்டணம் கடற்கரை
 

Leave a Reply